Εν τόπω στυγερώ - En un sitio atroz - In a flagitious place - Dans un lieu abominable

Σκέψεις - Thoughts - Pensamientos - Réflexions - Riflessiones - мысли

My Photo
Name:
Location: Πλανήτης Γη - Tierra - Terre - Earth

Saturday, December 16, 2006

Περί χρήματος

Ουδέν γαρ ανθρώποισιν οίον άργυρος κακόν νόμισμ'έβλασεν.

Τούτο και πόλεις πορθεί, τοδ'άνδρας εξανήστισιν δομών, τοδ'εκδιδάσκει και παραλλάσει φρένας χρηστάς πρός αισχρά πράγμαθ'ίστασθε βροτών· πανουργίας δ'έδειξεν ανθρώποις έχειν και παντός έργου δυσσέβειαν ειδέναι.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home